axis of coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of coordinates

    * kinh tế

    trục tọa độ

    * kỹ thuật

    trục tọa độ