axis of stretching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of stretching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of stretching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of stretching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of stretching

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục dẫn dài