axis of rotation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of rotation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of rotation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of rotation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of rotation

    * kỹ thuật

    trục xoay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • axis of rotation

    Similar:

    axis: the center around which something rotates