axis of category nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of category nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of category giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of category.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of category

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trục phạm trù