axis marking out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis marking out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis marking out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis marking out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis marking out

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự định vị các trục