axis of weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of weld

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trục đường hàn