axis of movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of movement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of movement

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục chuyển động