axis of canal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of canal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of canal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of canal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of canal

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tim kênh

    trục kênh