axis of pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of pitch

    * kỹ thuật

    trục ngang