axis of swing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of swing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of swing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of swing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of swing

    * kỹ thuật

    trục lắc

    trục xoắn