axis of perspective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of perspective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of perspective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of perspective.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of perspective

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trục phối cảnh