axis of abscises nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of abscises nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of abscises giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of abscises.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of abscises

    * kỹ thuật

    trục hoành