axis title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis title

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiêu đề trục