axis of rolling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of rolling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of rolling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of rolling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of rolling

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trục lăn ngang