antenna tilt error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna tilt error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna tilt error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna tilt error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna tilt error

    * kỹ thuật

    sai số góc ăng ten