antenna main lobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna main lobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna main lobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna main lobe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna main lobe

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    búp chính ăng ten