antenna switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna switch

    * kỹ thuật

    nút gắn ăng ten