antenna coupler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna coupler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna coupler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna coupler.

Từ điển Anh Việt

  • antenna coupler

    (Tech) bộ ghép ăngten