antenna steerability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna steerability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna steerability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna steerability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna steerability

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tính (độ) định hướng anten