antenna lowering wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna lowering wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna lowering wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna lowering wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna lowering wire

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây nối từ ăng ten xuống