antenna-like structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna-like structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna-like structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna-like structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna-like structure

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cấu trúc giống ăng ten