antenna field gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna field gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna field gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna field gain.

Từ điển Anh Việt

  • antenna field gain

    (Tech) tăng ích trường ăngten