antenna orientation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna orientation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna orientation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna orientation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna orientation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự định hướng của anten