antenna adapter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna adapter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna adapter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna adapter.

Từ điển Anh Việt

  • antenna adapter

    (Tech) bộ phối thích anten/dây trời