antenna matching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna matching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna matching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna matching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna matching

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    làm thích ứng anten