antenna pointing angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna pointing angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna pointing angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna pointing angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna pointing angle

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hướng góc chỉ (của) ăng ten