antenna cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna cable.

Từ điển Anh Việt

  • antenna cable

    (Tech) cáp ăngten