antenna power gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna power gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna power gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna power gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna power gain

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ tăng tích công suất ăng ten