antenna noise temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antenna noise temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antenna noise temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antenna noise temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antenna noise temperature

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhiệt độ của anten

    nhiệt độ của dây trời