alternate unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate unit

    * kỹ thuật

    thiết bị thay thế