alternate motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate motion

    * kỹ thuật

    chuyển động qua lại