alternate housing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate housing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate housing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate housing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate housing

    * kinh tế

    chỗ cho trọ tạm thế