alternate design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate design

    * kỹ thuật

    phương án thiết kế

    xây dựng:

    thiết kế so sánh