alternate strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate strength

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cường độ đan dấu

    cường độ đổi dấu