alternate tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate tape

    * kỹ thuật

    băng thay thế