alternate layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate layout

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết kế so sánh