alternated bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternated bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternated bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternated bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternated bid

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đấu thầu luân phiên