alternate device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate device

    * kỹ thuật

    thiết bị thay thế