alternate joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate joint

    * kỹ thuật

    mối nối so le

    xây dựng:

    mối nối sole