alternate roadway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate roadway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate roadway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate roadway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate roadway

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường hai chiều