alternate bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit luân phiên

    bit xen kẽ