alternate printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate printer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy in thay thế