alternate material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate material

    * kỹ thuật

    vật liệu thay thế