alternate function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate function

    * kỹ thuật

    hàm thay phiên