alternate series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate series

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuỗi ban đầu

    chuỗi đan dấu