alternate farming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate farming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate farming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate farming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate farming

    * kỹ thuật

    canh tác luân phiên