alternate source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate source

    * kỹ thuật

    nguồn thay thế