alternate recipient allowed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate recipient allowed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate recipient allowed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate recipient allowed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate recipient allowed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cho phép người nhận luân phiên