alternate index entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate index entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate index entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate index entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate index entry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nối vào chỉ mục thay thế