alternate character set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternate character set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternate character set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternate character set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternate character set

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tập kí tự thay thế